Privaatsuspoliitika

NICE-BUSINESS CONSULTING OY JA ANDMEKAITSE

Nice-business Consulting Oy (edaspidi Nico) kaitseb ja austab Teie privaatsust.

Külastades meie veebilehte või bürooruume, töötleme Teie kohta kogutud isikuandmeid lähtuvalt meie kehtivast andmekaitsepoliitikast. Kohaldame andmekaitsepoliitikat ka juhul, kui Te olete mõne meie kliendi või potentsiaalse kliendi, teenusepakkuja, potentsiaalse teenusepakkuja või mõne muu koostööpartneri kontaktisik, aga ka muudel juhtudel, mil oleme Teid andmekaitsepoliitika kohaldamisest eelnevalt teavitanud.

Andmekaitsepoliitika sisaldab ka teavet selle kohta, kuidas on Teie isikuandmete kasutamise ajal tagatud Teie privaatsus ja õigused.

Milliseid isikuandmeid me Teie kohta kogume?

Võime koguda ja töödelda Teie puhul järgmisi isikuandmeid:

Teie enda poolt esitatud isikuandmed on andmed, mis Te edastate meile vastavate ankeetidega meie veebilehe kaudu või muul moel, aga ka visiitkaardi vm analoogse dokumendiga esitatud andmed, või telefoni, posti, e-posti teel või muul moel esitatud andmed. Isikuandmed võivad olla näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, andmed Nicoga kehtiva ärisuhte kohta ning andmed ametialase staatuse, tausta ja huvialade kohta.

Isikuandmed, mida meie veebileht ja muud süsteemid Teie kohta koguvad:

 • Isikuandmed, mille Te ise meile annate: see on Teie kohta käiv teave, mille annate meile, täites meie veebisaidil olevaid vorme (või muid vorme, mida palume teil täita), andes meile visiitkaardi (vms) või suheldes meiega telefoni, posti, meili või mõne muu kanali kaudu. Selliste andmete hulka kuuluvad näiteks Teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber; teave Teie ärisuhete kohta Nicoga ning teave Teie ametialase rolli, tausta ja huvide kohta.
 • Isikuandmed, mida meie veebisait ja muud süsteemid Teie kohta koguvad:
 • Külastades meie veebilehte, kogub veebileht Teie ja Teie külastuse kohta automaatselt selliseid andmeid nagu Teie seadme internetiühenduseks kasutatav IP-aadress või muud andmed näiteks Teie külastatud lehekülgede kohta. Sel moel kontrollime oma veebilehe tegevust ja parandame külastajate kasutuskogemust. Meie veebilehed võivad laadida Teie seadmesse ka „küpsiseid“. Teil on võimalik küpsiste kasutamist küpsiste seadetega reguleerida.
 • Kui suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu, võib olla meil ligipääs teatud andmetele, nt kas Te olete suhelnud meiega enama kui ühe sotsiaalmeediakanali kaudu. Näeme ka mõningal määral vaeva tagamaks, et sotsiaalmeedia ettevõtetel oleks olemas Teie luba selle kohta, et ka meil oleks võimalik mõningaid Teie andmeid näha. Siiski ei vastuta me selle eest, mil moel töötlevad sotsiaalmeedia teenusepakkujad Teie kohta nende endi poolt kogutud isikuandmeid, kuna see kuulub nende vastutusalasse. Meie veebilehed võivad kasutada sotsiaalmeedia pakkujate lisaplatvorme, nt Twitter, Facebook ja LinkedIn. Kasutades mõnda nimetatud platvormi, võivad need luua Teie serveri ja kõnealuste sotsiaalmeedia teenuste vahele otseühenduse. Kuna kõnealune andmeedastus toimub otse Teie serveri ja kõnealuse teenuse vahel, ei ole võimalik Nicol mitte ühtegi edastatud infot kõnealustes sotsiaalmeedia teenustes näha, hallata ega midagi sellise info või selle kasutamise kohta teada. Kasutades mõnda sotsiaalmeedia teenust ja avaldades seal sisu, siis sellisel juhul käesolev andmekaitsepoliitika ei kehti. Igasuguse sellise sisu puhul kehtivad konkreetsete sotsiaalmeedia teenusepakkujate kasutustingimused ja andmekaitsepoliitikad.
 • Soovitame Teil tutvuda sotsiaalmeedia teenusepakkujate andmekaitsepoliitikatega ja tingimustega, et olla kursis, kuidas konkreetsed pakkujad Teie isikuandmeid töötlevad.
 • Meie veebilehed võivad sisaldada linke Nicoga seotud kolmandate osapoolte veebilehtedele. Linkidele klikkides külastate Te kolmandate osapoolte veebilehti ning meie ei vastuta selle eest, kuidas kolmandad osapooled Teie kohta kogutud isikuandmeid töötlevad.
 • Meil on võimalik luua oma partnerite ja teenusepakkujate jaoks veebipõhiseid platvorme, mis võivad omakorda koguda Teie isikuandmeid, kui Te selliseid platvorme kasutate. Käesolev andmekaitsepoliitika kehtib selliste isikuandmete puhul, mida kogutakse konkreetsete platvormide registreerimisprotsessi käigus ja/või nende kasutamise ajal.
 • Suheldes e-kirjavahetuse või telefoni teel või muul moel elektrooniliselt meie töötajate või personaliga, võivad meie infotehnoloogilised süsteemid mainitud suhtlust ja mõnikord ka nende sisu salvestada.
 • Mõningates meie ruumides võivad olla üleval valvekaamerad või muud turva- ja ligipääsusüsteemid, mis võivad turvakaalutlustel salvestada Teie kohta heli ja pilti või muid meie ruume külastades Teie kohta saadavaid andmeid.

Võime koguda andmeid ka teistest allikatest. Näide:

 • Kui meie ja Teie poolt esindatava organisatsiooni vahel valitsevad ärilised suhted, võivad edastada Teie kolleegid ja muud ärikontaktid meile Teie andmeid, nt Teie kontaktandmed või info Teie rolli kohta kõnealuses ärisuhtes.
 • Mõnikord kogume teavet kolmandate isikute andmepakkujatelt või avalikult kättesaadavatelt allikatelt.

Milleks me Teie isikuandmeid kasutame?

Võime koguda, salvestada ja kasutada Teie isikuandmeid järgmistel otstarvetel:

 • et tegeleda, juhtida, arendada ja reklaamida oma ettevõtet (k.a meie tooted ja teenused) ja eriti meie suhet Teie poolt esindatava organisatsiooniga (olemasolu korral) ja sellega seotud tegevusi, sh näiteks:
  • turundus (Teie eelneval nõusolekul või juhul, kui meil on õigustatud huvi saata Teile sõnumeid, mille puhul me usume, et need Teid huvitavad või on Teile kasulikud)
  • raamatupidamine, arveldus (k.a finantslahenduste pakkumine klientidele koos meie finantspartneritega)
 • et hallata, juhtida ja arendada meie veebilehti ja ruume ning muid tegevusviise
 • et pakkuda Teile Teie poolt soovitud võimalikke teenuseid või teavet
 • et hoida Teid kursis Teid huvitavate võimalike toodete ja teenustega
 • et Teil oleks võimalik osaleda veebihindamistes ja -küsitlustes
 • värbamistoiminguteks
 • et meil oleks võimalik täita oma seadusest tulenevaid kohustusi ning esitada ja kaitsta oma nõudeid ja seadusest tulenevaid kohustusi
 • kui kasutusotstarve on seotud otseselt Teile varem teatatud otstarbega.

Me võime kontrollida aeg-ajalt meie süsteemides olevaid Teie andmeid, sh Teie e-postide ja muude sõnumitega seotud sisu jm andmeid seadusest tuleneval eesmärgil ja äritegevuse kaitsmiseks, nagu juba eelnevalt märgiti. Selliste otstarvete alla võib kuuluda andmete kontrollimine mõne kohtumenetlusega seotud andmete avaldamise ja/või sisestest või välistest korraldustest tuleneval või kriminaaluurimise eesmärgil. Andmeid kontrollitakse seadusega lubatud piires mõistlikul ja proportsionaalselt õiglasel viisil juhtkonna vastaval loal. Sellega võib kaasneda ka Teie andmete avaldamine riigiasutustele ja kohtumenetluse osapooltele (vt allpool). Teie e-posti ja muid sõnumeid võib aeg-ajalt näha tavapärase äritegevuse juhtimise eesmärgil ka keegi teine peale kirjavahetuse osapoole enda, seda näiteks olukorras, kus töötajal on vaba päev või ta ei tööta enam Nicos).

Töötleme Teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vältimatu ja selliselt, et eelnevalt nimetatud kasutusotstarbed on täidetud ja andmete töötlemiseks on olemas seaduslikud alused. Olukorras, kus andmete töötlemise seaduslik alus on see, et andmete töötlemine on vältimatu õigustatud isikute huvide tagamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult juhul, kui oleme veendunud, et andmete töötlemine ei ohusta Teid ega teie privaatsust viisil, mille tulemusel muutuks õigustatud isiku huvid tühiseks. Erijuhtudel võime seadusega ettenähtud juhtudel Teie isikuandmeid avaldada või muul moel töödelda.

Teie isikuandmete avaldamine ja edastamine välisriikidesse

Võime avaldada Teie isikuandmeid, kui see on eelnevalt mainitud kasutusotstarbel vajalik:

 • teistele Fujitsu kontserni ettevõtetele
 • teenusepakkujatele, kes haldavad meie veebiteenuseid või muid infotehnoloogilisi süsteeme või säilitavad või töötlevad meie jaoks muul moel Teie andmeid, ja mis on seadusega ettenähtud konfidentsiaalsus- ja andmeturbenõuetega kooskõlas
 • isikule, kes ostab meie äritegevuse ja vara või olulise osa sellest
 • erijuhtudel
  • pädevale juhtimisasutusele, prokuratuurile või muule riigiasutusele ükskõik millises riigis või millises valdkonnas
  • seadusega ettenähtud juhtudel

Neil juhtudel võib kaasneda Teie isikuandmete avaldamisega ka nende edastamine välisriikidesse. Kui tegutsete meie kaudu Euroopa Majanduspiirkonnas, juhime tähelepanu sellele, et Teie andmeid võidakse sellest hoolimata edastada Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole, kus puudub Euroopa Komisjoni määratlusele vastav piisav andmekaitse tase. Juhtudel, kus edastame Teie isikuandmeid teistele Fujitsu kontserni ettevõtetele või teenusepakkujatele, kontrollime, et meie kokkuleppeid selliste isikutega juhivad pädevad õiguslikud mehhanismid ja turvameetmed, sh andmete edastamist puudutavad lepingud, mille eesmärk on tagada, et Teie isikuandmed on Euroopa Komisjoni poolt kindlaks määratud tingimustega kaitstud.

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Hävitame Teie isikuandmed, kui meil puudub nende kasutamiseks vajadus, näiteks juhul kui:

i. Teie isikuandmeid ei ole enam vaja säilitada selleks kasutusotstarbeks, milleks need koguti

ii. meie kasutuses olevad Teie isikuandmed on tõenäoliselt valed

iii. teatud juhtudel, kui Te olete meile teatanud, et Te ei ole oma isikuandmete töötlemisega enam nõus.

Kuid siiski võib esineda olukordi, kus:

a. on olemas seadusest tulenevad või ametlikud nõuded, mis võivad eeldada, et säilitame Teie isikuandmeid kindla perioodi jooksul, ning sellistel puhkudel säilitame Teie isikuandmeid nõutud perioodil

b. me oleme kohustatud säilitama Teie isikuandmeid kauem, seda tootevastutusega seotud eesmärgil või kohtuvaidluste tõttu. Sellistel puhkudel säilitame andmeid kauem kui nende kasutusotstarve ette näeb.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et me võime säilitada mõningaid Teie andmeid ka olukorras, kus me teame, et Te olete Teie poolt esindatud organisatsioonist lahkunud. Selle tingib asjaolu, et saaksime Teiega ühendust võtta olukorras, kus esindate mõnda muud organisatsiooni.

Millised õigused Teil on?

Teil on seoses meie kasutuses olevate oma isikuandmetega järgmised õigused (kohaldatava siseriikliku õiguse raames):

 • näha oma isikuandmeid või nendega seotud andmeid kohaldatava andmekaitseseaduse alusel;
 • nõuda puudulike isikuandmete korrigeerimist või eemaldamist;
 • mitte nõustuda oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. Teil on teatud juhtudel õigus mitte nõustuda ka mõningate või mitte ühegi oma isikuandmete töötlemisega (ja nõuda nende eemaldamist);
 • teavet oma isikuandmete kohta (ja nõuda selle kustutamist) mõnel muul juhul;
 • nõuda meilt teatud juhtudel oma isikuandmete eemaldamist;
 • nõuda meilt teatud juhtudel oma isikuandmete töötlemise piiramist või takistamist (kui töötlemine on takistatud, võime Teie isikuandmeid siiski säilitada, ilma et me neid kasutaks);
 • saada meilt teatud juhtudel oma isikuandmeid eritletud ning üldiselt kasutusel oleval ja masinloetaval kujul. Teil võib olla ka õigus nõuda meilt oma isikuandmete vahendamist otse mõnele teisele isikule (näiteks uuele teenusepakkujale), kui see on tehniliselt võimalik.

Teil on võimalik saada oma õiguste kohta lisateavet ja nõu oma riigi andmekaitsevolinikult.

Kui Te soovite mõnda kõnealustest õigustest kasutada (kohaldatava siseriikliku õiguse raames) või kui Te soovite esitada mõne oma isikuandmete töötlemisega soetud asjaolu peale kaebuse, võtke palun meiega ühendust (vt allpool). Teil on õigus esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta ka oma riigi andmekaitset reguleerivale organile.

Delikaatsed andmed

Palume, et Te ei saadaks meile ega jagaks meiega mitte mingisuguseid oma delikaatseid isikuandmeid (näiteks rass, etniline kuuluvus, poliitilised veendumused, religioon, muud uskumused, tervise- ja biomeetrilised andmed, kriminaalset tausta või ametiühingusse kuulumist puudutavad andmed).

Lapsi puudutavad isikuandmed

Nico austab laste privaatsust ega kogu, kasuta ega avalda tahtlikult alla 18-aastaste isikute isikuandmeid ilma lapsevanema või hooldaja kirjalikku taasesitamist võimaldava nõusolekuta.

Kui Nico saab teada, et meile on saadetud või me oleme kogunud lapse kohta isikuandmeid ilma eelneva lapsevanema või hooldaja kirjalikku taasesitamist võimaldava nõusolekuta, eemaldab Nico andmed koheselt.

Kui lapsevanemal või hooldajal on seoses last puudutavate isikuandmetega küsimusi, palume võtta meiega ühendust (vt allpool).

Automaatsed otsused

Võime kasutada tehnoloogiat, mis jälgib, kuidas Te meie veebilehti kasutate ja meiega suhtlete. Tehnoloogia abil on meil võimalik Teid Teie huvide ja päringute alusel profileerida. Nii toimides on meil võimalik saata Teile veelgi tõhusamalt Teie varasema veebikäitumise põhjal tuvastatud ja Teie huvidele vastavaid pakkumisi ja teavet.

Olukorras, kus me kasutame teatud teenuse või tootega seotud automaatseid otsuseid ja sellega kaasnevad andmesubjektile õiguslikud mõjud või see mõjutab andmesubjekti muul moel oluliselt, edastame kohaldatava õigusega ette nähtud kõnealust automaatset otsust puudutavad andmed.

Võtke ühendust!

Andmekaitsepoliitika või isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste, kommentaaride või avalduste korral palume võtta meiega julgesti ühendust.
Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust klikkides siia.

Käesoleva andmekaitsepoliitikaga seotud muudatused

Andmekaitsepoliitika kehtib alates selle avaldamisest Nico veebilehel, mil kõik varasemad andmekaitsepoliitika versioonid kaotavad kehtivuse. Käesolevas andmekaitsepoliitikas tehtavatest võimalikest muudatustest teavitatakse meie veebilehel ja väljastame vastavad muudatused ka meiega ühendust võttes. Kontrollige võimalikke muudatusi regulaarselt.