Blog

Ketterä IT – tietohallinnon haaste ja mahdollisuus

  |   Yritys   |   1 Comment

Tutkimusyhtiö Gartner Research julkaisi hiljattain termin Bimodal IT. Sanakirjan mukaan bimodal tarkoittaa kahta rinnakkaista toisistaan poikkeavaa asiaa tai tapaa. Tietohallinnossa termi tarkoittaa kahta erilaista tapaa toteuttaa IT:tä samaan aikaan.

Tulevaisuuden teknologian kehitystä voidaan ennustaa jollain tarkkuudella. Ihmisten käyttäytymistä tietotekniikan hyödyntäjinä on jo paljon vaikeampi ennustaa. Ei siis pystytä ennustamaan kovinkaan hyvin mitkä tulevista tietoteknisistä ratkaisuista lyövät läpi käyttäjäkunnassa ja liike-elämässä. Tämä tosiasia luo haasteen tietohallinnoille. Pitää pystyä tukemaan nykytoimintaa sekä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Siksi tarvitaan kaksi rinnakkaista ja samanaikaista tapaa toteuttaa tietohallintoa.

Ensimmäinen tapa toteuttaa tietohallintoa tähtää pysyvyyteen ja luotettavuuteen sekä perustuu ennalta tehtyihin suunnitelmiin. Tätä voisi kutsua perinteiseksi tietohallinnoksi, joka tarjoaa toimivat ratkaisut nykyisen liiketoiminnan tueksi.

Toinen tapa vastaa tarpeeseen olla ketterä, nopeasti reagoiva sekä kyvykäs vastaamaan liiketoimintaympäristön epävarmuuden tuomiin muutostarpeisiin. Tämän tarve tulee erityisesti digitalisaation nopeasta lisääntymisestä uusilla liiketoiminnan ja elämän alueilla.

Verrataanpa näitä kahta mallia muutamasta näkökulmasta.

  • Perinteisessä tietohallintotavassa kustannusta optimoidaan suhteessa tehokkuuteen. Ketterässä tietohallinnossa kiinnitetään huomio liikevaihdon kasvattamiseen sekä yritysmielikuvan ja asiakasarvon rakentamiseen.
  • Perinteisessä tavassa osaaminen pohjautuu vakiintuneisiin teknologioihin, menetelmiin ja prosesseihin. Ketterässä tavassa osaaminen painottuu kykyyn viedä tuntemattomilla alueilla olevia ja epävarmuuteen perustuvia hankkeita eteenpäin.
  • Toimintakulttuuri perinteisessä mallissa on IT-keskeinen kun taas ketterässä mallissa se on liiketoimintakeskeinen.
  • Hankkeiden kestot perinteisessä mallissa ovat pitkiä. Ketterässä mallissa hankkeet aloitetaan nopeasti ja ne ovat lyhyempiä kestoltaan.
  • Perinteisesti palvelut hankitaan isoilta toimittajilta pitkän aikavälin sopimuksilla, palvelut ja ratkaisut ovat pitkälle tuotteistettuja ja kypsiä kokonaisuuksia. Ketterässä mallissa palvelut ostetaan uusilta pienemmiltä toimittajilta. Niiden sisältöä ja lopputuotoksia on vaikea yksityiskohtaisesti kuvata ennalta.

Edelläkävijäorganisaatiot ovat jo aloittaneet Bimodal mallin suunnittelun. Perinteinen tietohallinto on jo saatettu ulkoistaa kaukomaille kustannussyistä, mutta ketterä digitalisaation hyödyntämiseen tähtäävä toiminta ei ole vielä organisoitu. Ketterää mallia ei voi ulkoistaa kaukomaille. Se on toteutettava itse. Tilapäisiä projekteja varten ei kannata palkata omaa väkeä. Kauan kestävät tarjouspyyntökierrokset projektien toteuttamisesta vievät pohjan pois ketteryydeltä. Jäljelle jää toimintamalli, jossa hankitaan kumppaneilta sopivia asiantuntijoita ketteriin hankkeisiin nopealla aikataululla.

Nicon toimintamalli kokeneiden IT-asiantuntijapalveluiden toimittajana sopii sekä perinteisen tietohallinnon kuin myös ketterän mallin tarpeisiin. Yrittäjähenkinen toimintamalli Nicon oman henkilöstön osalta ja laaja pienyrittäjäpohjainen kumppaniverkosto auttaa Nicon asiantuntijoita ymmärtämään liiketoiminnan merkitystä tietohallinnon hankkeissa. Osaajiltamme luonnistuu niin tuttujen menetelmien mukaan toimiminen kuin myös uusien toimintatapojen luominen asiakkaan päämäärien saavuttamiseksi. Työskentelemme usein asiakkaan tiloissa ja osana asiakasorganisaatiota, joten nicolaisten on helppo ymmärtää oman työnsä asiakasarvo ja sen tärkeys. Pitkän kokemuksensa myötä Nicon ja kumppaneiden asiantuntijat ovat tottuneet omaksumaan nopeasti ja itsenäisesti kussakin asiakashankkeessa tarvittavat uudet tiedot ja taidot.

Nico on reilu ja ketterä kumppani asiakkailleen, alihankkijoilleen ja työntekijöilleen. Olemme erikoistuneet toimittamaan asiakkaan tarvitsemat ICT-osaajat nopeasti ja joustavasti. Joten tervetuloa yhteistyöhön kanssamme sekä Bimodal että perinteisen tietohallinnon osaajatarpeiden alueilla!

1Comment

Post A Comment